Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

เกี่ยวกับเรา


สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Department of Food Tecnology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร  แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร และแขนงวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร  แผนการเรียนปริญญาตรี 4 ปี  มีจำนวนหน่วยกิตรวม 124 หน่วยกิต

  1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.Sc.)
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร
  • Food Technology and Cuisine)
  • โภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)

 

รายละเอียด

มุ่งให้การศึกษา และส่งเสริม ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร สถานประกอบการด้านการบริการอาหาร และสถานประกอบการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรและภาคแรงงาน ที่ครอบคลุมประชาคมจำนวนมาก นอกจากนี้การผลิตอาหารแปรรูปต้องตอบสนองความต้องการอาหารที่ปลอดภัยและหลากหลายตลอดจนมีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งสำหรับผู้บริโภคภายในและนอกประเทศ หลักสูตรนี้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านโภชนาการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการวางแผนในการสร้างความพร้อม ในการประกอบอาชีพ ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรมีความสามารถในการแก้ปัญหามีทักษะในการประกอบอาชีพอย่างชำนาญการ

 

หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร
1. แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร
2. แขนงวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คือ ศาสตร์ที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์) และวิศวกรรมศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิต) มาเป็นพื้นฐาน เพื่อศึกษาธรรมชาติของอาหาร เช่น โครงสร้างภายใน สารที่มีคุณค่า การเน่าเสีย เพื่อใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการถนอมและแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม 
 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
• นักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยทำหน้าที่ฝ่ายผลิต หรือฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพ หรือฝ่ายวิจัยและพัฒนา
• ข้าราชการในหน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบันอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น
• อาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย สถานศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ
• นักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหาร
• เชฟ
• ธุรกิจส่วนตัว
 
 
การฝึกงาน
** แขนงวิชาเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบอาหาร นักศึกษาจะได้ฝึกงานในแผนกกาแฟและเบเกอรี่ ในเครือบริษัท CP all ได้รับเบี้ยเลี้ยงถึงวันละ 450 บาท
** แขนงวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ฝึกงานในโรงพยาบาลทั้งของรัฐ และเอกชน
 


 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ อ.เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46จจจ โทรศัพท์ 043-811128 ต่อ 3280

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร